ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΨΑ

Αερόψυκτος ψύκτης για παραγωγική διεργασία

Στη βιομηχανία παραγωγής αναψυκτικών ΕΨΑ χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγική διαδικασία αερόψυκτος ψύκτης AERMEC τύπου NSM 1602 Z AO PB ψυκτικής ικανότητας 360kW. Ο ψύκτης είναι υψηλής απόδοσης  με EER=3,17 και εποχιακό βαθμό ενεργειακής αποδοτικότητας SEPR=5,67. Φέρει ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για παραγωγή ψυχρού νερού χαμηλότερο από -4°C έως -10°C, condenser αλουμινίου microchannel με εποχική βαφή και ενσωματωμένο ψυχροστάσιο με αντλία νερού.